Sunday, July 3, 2016

بنیادگرایان چه کسانی هستند؟

واژه بنیادگرایی این روزها کاربرد بسیاری یافته است، چه کسانی واجد شرایط «بنیادگرا» نامیده شدن هستند؟

- بنیادگرایان خود را صاحبان منحصر به فرد حقیقت دینی بر می‌شمارند و وظیفه‌ی الهی خود می‌دانند که ناباوران و پیروان دیگر مذاهب که همه از نظر آنها منحرف هستند را به این حقیقت دعوت کنند.

- پیام خدا و خواسته‌های او از نظر بنیادگرایان مطلق و بدون قید و شرط است و توسط آنها فهمیده شده است و پیروی همگان از آنها را در تمام ابعاد زندگی ضروری می‌دانند. 

- بنیادگرایان نه تنها بر این باور هستند که دیدگاه آنها قطعا درست است و جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد بلکه افرادی که به آنها نقد کنند را متهم به بدفهمی یا ضعف اراده در پیروی از حقیقت دین میکنند. نقد به آنها حداقل نتیجه ای که در پی خواهد داشت انزوا است. 

- بنیادگرایان تحت هیچ شرایطی اصول خود را مستحق تغییر نمی‌دانند حتی اگر عواقب ناخوشایندی داشته باشد. از این رو رنج‌هایی که از این بابت به آنها تحمیل می‌شود را نشانه نزدیکی قیامت برمی شمارند. 

- بنیادگرایان دنیا را به دو دسته کاملن مجزای خوب و بد تقسیم می‌کنند و بنابراین افراد یا خوب هستند یا بد و جایی برای تساهل باقی نمی‌ماند. 

- انتظار بنیادگرایان برای روز جزا انتظار برای نابودی دیگران و نجات خود است، چرا که پس از آن این اقلیت می‌توانند به تنهایی از بهشت موعود بهره ببرند و دیگران به جزای خود خواهند رسید.

- بنیادگرایان نسبت به منابع معرفتی سکولار (علوم طبیعی و انسانی) بدبین هستند و آنها را محصول ایدئولوژی، وسوسه شیطان و عواملی از این دست می‌دانند.

برای مطالعه بیشتر:
Ruthven 2004 Fundamentalism: The Search for Meaning 
Braumann 2007 Rational Fundamentalism? An explanatory Model of Fundamental Beliefs 

پست آخر.

اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزند لب های باز ما را بگذار تا بدوزند بگذار خون ببارد از روی سینه ما روزی شکفته گردد گلهای کينه ما